Lobbying

Persbericht – Geef Nederlandse kennis een centrale rol bij aanpak van mondiale uitdagingen

Nederland beschikt over toonaangevende expertise en duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Op disciplines als watermanagement, voedselzekerheid, digitalisering en veiligheid en rechtsorde wordt Nederland internationaal geroemd. Deze kennis, van MBO tot wetenschappelijk onderzoek, verdient een centrale plaats in het Nederlandse buitenlandbeleid. Deze oproep aan het kabinet doen de koepels uit de gehele onderwijskolom: van MBO, tot HBO, WO, onderzoeksfinancier NWO en SAIL, een consortium van Nederlandse kenniscentra.

Nederlandse kennis en kunde, en innovatie en technologie zoals op het gebied van water, voedselzekerheid, landbouw, gezondheid, migratie en humanitaire hulp moet onderdeel worden van de gereedschapskist van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door Nederlandse kennis te integreren in ontwikkelingssamenwerking, hulp, migratie en handel, kan Nederland zijn internationale rol versterken en de rol van bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Om dit mogelijk te maken dient binnen de toekomstige geïntensiveerde begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ruimte gemaakt worden. De investering vanuit de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting kan worden toegewezen aan Nederlandse onderwijsinstellingen, zolang het ontwikkelingsgerelateerde activiteiten betreft.

Een sterk ontwikkeld lokaal kennisecosysteem in ontwikkelings- en transitielanden stimuleert Nederlandse handel en investeringen. In opkomende markten hebben Nederlandse bedrijven baat bij de aanwezigheid van geschoolde mensen, en Nederland kan zuidelijke landen bij lokale vraagstukken vraaggestuurd ondersteunen. Diederik de Boer, executive secretary van SAIL, het consortium van Nederlandse kenniscentra met toonaangevende kennis op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: “kennis is de verbindende schakel binnen de Nederlandse ontwikkelingshulp- en handelsagenda en zou een spilfunctie moeten vervullen voor het aanpakken van mondiale uitdagingen, én draagt bij aan het Nederlandse verdienvermogen.”

De voorgestelde kennisagenda komt vanuit de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de Vereniging Samenwerkende Universiteiten, onderzoeksfinancier NWO, SAIL-instituten zoals het KIT en het Platform voor International Education. Werkgeversorganisatie VNO-NCW steunt de voorgenomen agenda. Partos, de koepelorganisatie van maatschappelijke organisaties op het gebied van internationale samenwerking is betrokken bij de totstandkoming van de kennisagenda.